Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych

Zasady rachunkowości

Grupa Kapitałowa klasyfikuje do tej kategorii instrumenty finansowe nabywane lub zaciągnięte głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie, tzw. portfel handlowy Grupy Kapitałowej oraz instrumenty w portfelu Domu Maklerskiego. Są one wyceniane w wartości godziwej zarówno na moment początkowego ujęcia, jak i w czasie późniejszej wyceny, a skutki tej wyceny są odnoszone do rachunku zysków i strat. Grupa Kapitałowa do aktywów przeznaczonych do obrotu zalicza również instrumenty pochodne (prezentowane w odrębnej nocie) z wyłączeniem instrumentów pochodnych zakwalifikowanych do rachunkowości zabezpieczeń.

Informacje finansowe

AKTYWA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU Z WYŁĄCZENIEM POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH31.12.201731.12.2016
   
Dłużne papiery wartościowe405312
obligacje skarbowe PLN151186
obligacje skarbowe walutowe1386
obligacje komunalne PLN2342
obligacje korporacyjne PLN9276
obligacje korporacyjne walutowe12
Udziały i akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach1911
Certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru73
   
Razem431326

W pozycji obligacje skarbowe PLN i walutowe ujmowane są obligacje Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI(W WARTOŚCI BILANSOWEJ)31.12.201731.12.2016
   
do 1 miesiąca920
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy4-
powyżej 3 miesięcy do 1 roku4865
powyżej 1 roku do 5 lat260115
powyżej 5 lat84112
   
Razem405312