Rezerwy

Zasady rachunkowości

Rezerwa na sprawy sporne

Rezerwa na sprawy sporne obejmuje sprawy sporne z pracownikami, kontrahentami, klientami oraz instytucjami zewnętrznymi (np. UOKiK), która tworzona jest po uzyskaniu informacji od właściwej osoby w Departamencie Prawnym lub innej osoby reprezentującej Grupę Kapitałową przed sądami i innymi organami orzekającymi w ramach świadczenia pomocy prawnej o możliwym prawdopodobieństwie przegrania sprawy sądowej (sprawy sporne szczegółowo zostały opisane w nocie „Sprawy sporne”).

Rezerwy na sprawy sporne tworzone są w wysokości oczekiwanych wypływów korzyści ekonomicznych.

Rezerwa na świadczenia emerytalno – rentowe

Rezerwa na wynikające z Kodeksu pracy odprawy emerytalne i rentowe tworzona jest indywidualnie dla każdego pracownika na podstawie wyceny aktuarialnej. Podstawę do wyznaczania wartości rezerw na świadczenia pracownicze stanowią przepisy wewnętrzne Grupy Kapitałowej Banku, a w szczególności Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy obowiązujący w Grupie Kapitałowej.

Rezerwy na udzielone zobowiązania o charakterze finansowym i gwarancyjnym

Rezerwę na pozabilansowe ekspozycje kredytowe tworzy się w wysokości równoważącej wynikającą z nich przewidywaną (możliwą do oszacowania) utratę korzyści ekonomicznych. Przy ustalaniu rezerwy na pozabilansowe ekspozycje kredytowe Grupa Kapitałowa:

  • w odniesieniu do ekspozycji kredytowych indywidualnie znaczących z tytułu zobowiązań bezwarunkowych spełniających przesłanki indywidualnej utraty wartości lub dotyczących dłużników, których inne ekspozycje takie przesłanki spełniają oraz ekspozycji indywidualnie znaczących niespełniających przesłanek indywidualnej utraty wartości, w przypadku których ustalenie rezerwy z zastosowaniem parametrów portfelowych byłoby nieuzasadnione – wykorzystuje metodę zindywidualizowaną,
  • w odniesieniu do pozostałych pozabilansowych ekspozycji kredytowych – wykorzystuje metodę portfelową (jeśli ekspozycja spełnia przesłanki utraty wartości) lub grupową (jeśli ekspozycja nie wykazuje przesłanek utraty wartości).

Rezerwę ustala się jako różnicę pomiędzy oczekiwaną wartością ekspozycji bilansowej, która powstanie z udzielonego zobowiązania pozabilansowego (od daty, na którą dokonywana jest ocena do daty wystąpienia zadłużenia przeterminowanego uznawanego za przesłankę utraty wartości), a wartością bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych uzyskanych z ekspozycji bilansowej powstałej z udzielonego zobowiązania.

Przy ustalaniu rezerwy metodą zindywidualizowaną oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne szacuje się dla każdej ekspozycji kredytowej indywidualnie.

Przy ustalaniu rezerwy metodą portfelową lub metodą grupową wykorzystuje się parametry portfelowe oszacowane z wykorzystaniem metod statystycznych na bazie historycznych obserwacji ekspozycji o takiej samej charakterystyce.

Inne rezerwy

Inne rezerwy obejmują głównie rezerwę restrukturyzacyjną oraz rezerwy na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedaży wierzytelności, które opisano w nocie „Informacje o sekurytyzacji portfela leasingowego i pakietowej sprzedaży wierzytelności”.

Rezerwy na przyszłe płatności są wyceniane w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości niezbędnej do wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego. Wszystkie rezerwy tworzone są w ciężar rachunku zysków i strat, oprócz zysków i strat aktuarialnych odnoszonych na inne całkowite dochody.

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualne oceny rynkowe co do wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem.

Szacunki i oceny

Wycena rezerw na świadczenia pracownicze dokonywana jest z zastosowaniem technik i założeń aktuarialnych. W kalkulacji rezerwy uwzględniono wszystkie odprawy emerytalne i rentowe, które mogą być w przyszłości wypłacone. Rezerwę utworzono na podstawie listy osób zawierającej wszystkie niezbędne dane o pracownikach, ze szczególnym uwzględnieniem stażu pracy, wieku oraz płci. Naliczone rezerwy są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu do końca okresu sprawozdawczego.

Informacje finansowe

ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKURezerwa na
sprawy sporne
Rezerwa na świadczenia
emerytalno-rentowe
Rezerwana udzielone
zobowiązania i gwarancje
Inne rezerwy1Razem
      
Stan na 1 stycznia 2017 roku, w tym:24466792229
Rezerwa krótkoterminowa2475192174
Rezerwa długoterminowa-3916-55
Utworzenie/aktualizacja rezerw2242565287
Rozwiązanie rezerw(21)-(236)(3)(260)
Wykorzystanie rezerw(4)(3)-(38)(45)
Inne zmiany i reklasyfikacje-(1)(1)64
      
Stan na 31 grudnia 2017 roku, w tym:21468662215
Rezerwa krótkoterminowa2176162151
Rezerwa długoterminowa-3925-64

1Pozycja „Inne rezerwy” obejmuje m.in. rezerwę restrukturyzacyjną w kwocie 21 milionów PLN oraz rezerwę na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedaży wierzytelności w kwocie 2 miliony PLN oraz rezerwy na sprawy sporne, w tym sądowe, których przedmiotem są wynagrodzenia na kwotę 1 miliona PLN.

 

ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKURezerwana sprawysporneRezerwana świadczeniaemerytalno -rentoweRezerwana udzielonezobowiązaniai gwarancjeInne rezerwy1Razem
      
Stan na 1 stycznia 2016 roku, w tym:234683101253
Rezerwa krótkoterminowa23464101192
Rezerwa długoterminowa-4219-61
Utworzenie/aktualizacja rezerw31423823296
Rozwiązanie rezerw(23)-(255)(13)(291)
Wykorzystanie rezerw(7)(2)-(19)(28)
Inne zmiany i reklasyfikacje-(2)1-(1)
      
Stan na 31 grudnia 2016 roku, w tym:24466792229
Rezerwa krótkoterminowa2475192174
Rezerwa długoterminowa-3916-55

1Pozycja „Inne rezerwy” obejmuje m.in. rezerwę restrukturyzacyjną w kwocie 59 milionów PLN oraz rezerwę na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedaży wierzytelności w kwocie 3 miliony PLN oraz rezerwy na sprawy sporne, w tym sądowe, których przedmiotem są wynagrodzenia na kwotę 0,4 miliona PLN.

  

Kalkulacja szacunków

Grupa Kapitałowa dokonała aktualizacji szacunków na 31 grudnia 2017 roku wykorzystując kalkulacje przeprowadzone przez zewnętrznego niezależnego aktuariusza. Naliczone rezerwy są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu do dnia kończącego okres sprawozdawczy. Istotnym elementem wpływającym na wysokość rezerwy jest przyjęta stopa dyskonta finansowego, która została przyjęta przez Grupę Kapitałową na poziomie 3,25%. Na 31 grudnia 2016 roku przyjęta stopa dyskonta finansowego wynosiła 3,50%.

Wpływ zwiększenia/zmniejszenia stopy dyskonta finansowego oraz planowanych wzrostów podstawy rezerwy o 1 p.p. na zmniejszenie/zwiększenie wartości rezerwy na odprawy emerytalno - rentowe na 31 grudnia 2017 roku oraz na 31 grudnia 2016 roku przedstawiają poniższe tabele:

SZACUNKOWA ZMIANA REZERWY NA 31.12.2017 Stopa dyskonta finansowegoPlanowane wzrosty podstaw
scenariusz +1ppscenariusz -1ppscenariusz +1ppscenariusz -1pp
     
Rezerwa na świadczenia emerytalno - rentowe(4)45(3)

SZACUNKOWA ZMIANA REZERWY NA 31.12.2016Stopa dyskonta finansowegoPlanowane wzrosty podstaw
scenariusz +1ppscenariusz -1ppscenariusz +1ppscenariusz -1pp
     
Rezerwa na świadczenia emerytalno - rentowe(4)45(3)