Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Zasady rachunkowości

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności są to aktywa finansowe, niebędące instrumentami pochodnymi o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach i terminie zapadalności, które nabyto z zamiarem utrzymywania i Grupa Kapitałowa jest w stanie utrzymać je do terminu zapadalności, inne niż wyznaczone przez Grupę Kapitałową przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, wyznaczone przez Grupę jako dostępne do sprzedaży oraz spełniające definicję kredytów i pożyczek.

Aktywa te wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej i z uwzględnieniem utraty wartości.

Informacje finansowe

INWESTYCYJNE PAPIERY WARTOŚCIOWE UTRZYMYWANE DO TERMINU ZAPADALNOŚCI31.12.201731.12.2016
   
Dłużne papiery wartościowe, w tym:  
obligacje skarbowe w PLN1 663199
obligacje skarbowe walutowe149267
   
Razem1 812466

W pozycji obligacje skarbowe PLN ujmowane są obligacje Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. W pozycji obligacje skarbowe walutowe ujmowane są obligacje Skarbu Państwa Ukrainy.

Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności na 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku to obligacje skarbowe nieprzeterminowane z ratingiem zewnętrznym i bez rozpoznanej utraty wartości.

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W PORTFELU UTRZYMYWANYM DO TERMINU
ZAPADALNOŚCI WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI
31.12.201731.12.2016
   
do 1 miesiąca953
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy535
powyżej 3 miesięcy do 1 roku390
powyżej 1 roku do 5 lat557342
powyżej 5 lat1 10426
   
Razem1 812466