Wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe

Zasady rachunkowości

Wartości niematerialne

Oprogramowanie - Nabyte licencje na oprogramowanie komputerowe są ujmowane w wysokości poniesionych kosztów nabycia i przygotowania do użytkowania, z uwzględnieniem umorzeń i odpisów z tytułu utraty wartości. Późniejsze nakłady związane z utrzymywaniem oprogramowania komputerowego są wykazywane jako koszty w momencie ich poniesienia.

Wartość firmy - Wartość firmy została ujęta w kwocie nadwyżki przekazanej zapłaty nad wartością możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań wycenionych według wartości godziwej na dzień nabycia. Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według wartości początkowej, pomniejszonej o wszelkie skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość firmy na nabyciu spółek zależnych jest wykazywana w pozycji „Wartości niematerialne”, a wartość firmy na nabyciu spółek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach jest wykazywana w pozycji „Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia”. Test na utratę wartości przeprowadza się co najmniej na koniec każdego roku. Utrata wartości ustalana jest poprzez oszacowanie wartości odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego środki pieniężne, którego dotyczy dana część wartości firmy. W przypadku, gdy wartość odzyskiwalna ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest niższa niż wartość bilansowa, tworzony jest odpis z tytułu utraty wartości.

Relacje z klientami oraz value in force - W wyniku rozliczenia transakcji nabycia zidentyfikowane zostały dwa składniki wartości niematerialnych, które zostały ujęte odrębnie od wartości firmy, tj. relacje z klientami oraz value in force, stanowiące wartość obecną przyszłych zysków z zawartych umów ubezpieczenia. Powyższe składniki wartości niematerialnych podlegają amortyzacji metodą degresywną opartą o tempo konsumowania korzyści ekonomicznych wynikających z ich użytkowania.

Pozostałe wartości niematerialne - Pozostałe wartości niematerialne nabywane przez Grupę Kapitałową wykazuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.

Koszty prac rozwojowych - Koszty zakończonych prac rozwojowych zalicza się do wartości niematerialnych w związku z uzyskaniem korzyści ekonomicznych oraz spełnieniem określonych warunków, tj. jeżeli istnieje możliwość i zamiar ukończenia oraz użytkowania wytwarzanego składnika, dostępne są stosowne środki techniczne i finansowe służące ukończeniu prac i użytkowania wytwarzanego składnika oraz istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia wysokości nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można przyporządkować wytworzeniu składników wartości niematerialnych.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe - Wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, po pomniejszeniu o umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości.

Nieruchomości inwestycyjne - Wycenia się według zasad stosowanych do rzeczowych aktywów trwałych.

Nakłady - Wartość bilansową rzeczowych aktywów trwałych powiększa się o dodatkowe nakłady poniesione w okresie ich użytkowania.

Odpisy amortyzacyjne

Amortyzacja naliczana jest od wszystkich aktywów trwałych, których wartość ulega obniżeniu na skutek używania lub upływu czasu metodą liniową (z wyłączeniem relacji z klientami oraz value in force) przez szacowany okres użytkowania danego aktywa. Co najmniej raz w roku weryfikowana jest przyjęta metoda amortyzacji oraz okresy użytkowania.

Rozpoczęcie amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych następuje od momentu, w którym ten środek przyjęto do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą:

1) zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową danego składnika aktywów, lub

2) przeznaczenia go do likwidacji, lub

3) sprzedaży, lub

4) stwierdzenia jego niedoboru, lub

5) ustalenia w wyniku weryfikacji, że przewidywana wartość końcowa składnika aktywa przewyższa jego wartość bilansową (netto) z uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji wartości końcowej składnika aktywów (wartości „rezydualnej”), tj. kwoty netto, którą Grupa Kapitałowa spodziewa się uzyskać na zakończenie okresu użytkowania, po odliczeniu oczekiwanych kosztów zbycia.

Dla niefinansowych aktywów trwałych przyjmuje się, że wartość końcowa wynosi zero, chyba że istnieje zobowiązanie strony trzeciej do ich odkupienia lub gdy będzie istniał pod koniec używania składnika aktywny rynek i można określić jego wartość na tym rynku.

Koszty związane z nabyciem lub wytworzeniem budynków dzieli się na istotne części składowe tego budynku (komponenty) w przypadku, gdy części składowe posiadają różne okresy użytkowania lub gdy każda z nich dostarcza Grupie Kapitałowej korzyści w inny sposób. Każda część składowa tego budynku amortyzowana jest odrębnie. Nie amortyzuje się wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, które podlegają corocznemu testowi na utratę wartości.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest ujmowany, jeżeli wartość bilansowa aktywa lub jego ośrodka wypracowującego środki pieniężne przekracza wartość odzyskiwalną. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest ujmowany w rachunku zysków i strat.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości w przypadku ośrodków wypracowujących środki pieniężne w pierwszej kolejności redukują wartość firmy przypadającą na te ośrodki wypracowujące środki pieniężne (grupę ośrodków), a następnie redukują proporcjonalnie wartość bilansową innych aktywów w ośrodku (grupie ośrodków).

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w odniesieniu do wartości firmy nie podlega odwróceniu. Odpis ten podlega odwróceniu, jeżeli nastąpiła zmiana w szacunkach służących do określenia wartości możliwej do odzyskania. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości może być odwrócony tylko do poziomu, przy którym wartość bilansowa aktywa nie przekracza wartości bilansowej, która pomniejszona o kwotę amortyzacji, zostałaby wyznaczona, jeżeli nie zostałby ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości.

W przypadku, gdy istnieją przesłanki, że nastąpiła utrata wartości majątku wspólnego, czyli aktywów, które nie wypracowują wpływów pieniężnych niezależnie od innych aktywów lub zespołów aktywów oraz nie można ustalić wartości odzyskiwalnej pojedynczego składnika aktywów zaliczanego do majątku wspólnego, Grupa Kapitałowa ustala wartość odzyskiwalną na poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego dany składnik należy.

Leasing Operacyjny - leasingodawca

Początkowe koszty bezpośrednie poniesione w toku negocjowania umów leasingu operacyjnego dodaje się do wartości bilansowej środka stanowiącego przedmiot leasingu i ujmuje przez okres trwania leasingu na tej samej podstawie, co przychody z tytułu wynajmu. Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane jako przychód w okresie, w którym stają się należne. Opłaty leasingowe należne z tytułu umów leasingu operacyjnego ujmowane są jako przychody w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Przeciętny okres trwania umowy wynosi z reguły do 36 miesięcy. Leasingobiorca ponosi koszty serwisu oraz ubezpieczeń.

Szacunki i oceny

Okresy użytkowania rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych

Przy szacowaniu długości okresu użytkowania poszczególnych rodzajów rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych uwzględniane są następujące czynniki:

1) oczekiwane zużycie fizyczne szacowane w oparciu o dotychczasowe przeciętne okresy użytkowania, odzwierciedlające tempo zużycia fizycznego, intensywność wykorzystania, itp.,

2) utrata przydatności z przyczyn technologicznych lub rynkowych,

3) prawne i inne ograniczenia dotyczące wykorzystania składnika aktywów,

4) oczekiwane wykorzystanie składnika aktywów oceniane na podstawie oczekiwanej zdolności produkcyjnej lub wielkości produkcji,

5) inne okoliczności mające wpływ na okres użytkowania tego rodzaju aktywów.

W przypadku, gdy okres korzystania ze składnika aktywów wynika z tytułów umownych, okres użytkowania odpowiada okresowi wynikającemu z tych tytułów umownych. W sytuacji, gdy szacowany okres użytkowania jest krótszy niż okres wynikający z tytułów umownych, przyjmuje się szacowany okres użytkowania. Co najmniej raz w roku weryfikowana jest przyjęta metoda amortyzacji oraz okresy użytkowania środków trwałych, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych.

Okresy amortyzacyjne stosowane w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA:

Środki trwałeOkresy
  
Budynki, lokale, spółdzielcze prawa do lokalu (w tym nieruchomości inwestycyjne)od 25 do 60 lat 
Ulepszenia w obcych środkach trwałych (budynkach, lokalach)od 1 do 20 lat (lub okres najmu, jeśli jest krótszy) 
Maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządyod 2 do 15 lat 
Zespoły komputeroweod 2 do 11 lat 
Środki transportuod 3 do 8 lat 
  
Wartości niematerialneOkresy
  
Oprogramowanieod 2 do 20 lat
Pozostałe wartości niematerialneod 1 do 20 lat 

Odpisy z tytułu utraty wartości

Każdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego Grupa Kapitałowa ocenia istnienie przesłanek, które wskazują, czy nastąpiła utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych (lub ośrodków wypracowujących środki pieniężne). W momencie rozpoznania takich przesłanek oraz corocznie w przypadku wartości niematerialnych niepodlegających amortyzacji i wartości firmy dokonuje się oszacowania wartości odzyskiwalnej, stanowiącej wyższą z dwóch kwot: wartość godziwą pomniejszoną o koszty sprzedaży lub wartość użytkową składnika aktywów trwałych (lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne), a w przypadku gdy wartość bilansowa składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną, Grupa Kapitałowa ujmuje w rachunku zysków i strat odpis z tytułu utraty wartości. Oszacowanie powyższych wartości wymaga przyjęcia założeń dotyczących m.in. przyszłych prognozowanych przepływów pieniężnych, które Grupa Kapitałowa może uzyskać z tytułu dalszego użytkowania lub sprzedaży danego składnika aktywów trwałych (lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne). Przyjęcie odmiennych założeń dotyczących wyceny przyszłych przepływów pieniężnych może mieć wpływ na wartość bilansową niektórych składników aktywów trwałych.

Informacje finansowe

Wartości niematerialne

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKUOprogramowanieWartość
firmy
Przyszłe zyski
z zawartych
umów
ubezpieczeniowych
Relacje z
klientami
Inne,
w tym
nakłady
Ogółem
       
Wartość bilansowa brutto na początek okresu4 4601 4261411504476 624
Nabycie1712--256285
Transfery z nakładów338---(338)-
Likwidacja i sprzedaż(2)----(2)
Inne, w tym objęcie kontrolą jednostek zależnych19---(4)15
       
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu4 8321 4381411503616 922
       
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu
(2 832)-(60)(52)(62)(3 006)
Amortyzacja okresu(441)-(15)(10)(10)(476)
Likwidacja i sprzedaż1----1
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na koniec okresu
(3 272)-(75)(62)(72)(3 481)
       
Odpisy aktualizujące na początek okresu(16)(174)--(6)(196)
Utworzenie w okresie-(1)---(1)
Inne, w tym objęcie kontrolą jednostek zależnych(2)----(2)
       
Odpisy aktualizujące na koniec okresu(18)(175)--(6)(199)
       
Wartość bilansowa netto na początek okresu1 6121 25281983793 422
Wartość bilansowa netto na koniec okresu1 5421 26366882833 242

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKUOprogramowanieWartość
firmy
Przyszłe zyski
z zawartych
umów
ubezpieczeniowych
Relacje z
klientami
Inne,
w tym
nakłady
Ogółem
       
Wartość bilansowa brutto na początek okresu4 0681 368141863215 984
Nabycie14---469483
Transfery z nakładów327---(327)-
Likwidacja i sprzedaż(9)---(1)(10)
Inne, w tym objęcie kontrolą jednostek zależnych6058-64(15)167
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu4 4601 4261411504476 624
       
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu(2 380)-(42)(38)(63)(2 523)
Amortyzacja okresu(429)-(18)(14)(8)(469)
Inne, w tym objęcie kontrolą jednostek zależnych(23)---9(14)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu(2 832)-(60)(52)(62)(3 006)
       
Odpisy aktualizujące na początek okresu(16)(170)--(6)(192)
Utworzenie w okresie-(4)---(4)
       
Odpisy aktualizujące na koniec okresu(16)(174)--(6)(196)
       
Wartość bilansowa netto na początek okresu1 6721 19899482523 269
Wartość bilansowa netto na koniec okresu1 6121 25281983793 422

Istotną wartością niematerialną z punktu widzenia Grupy Kapitałowej Banku są nakłady poniesione na Zintegrowany System Informatyczny (ZSI). Łączna wartość nakładów poniesionych na ZSI w latach 2007–2017 wyniosła 921 milionów PLN. Wartość bilansowa netto Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 632 miliony PLN (na 31 grudnia 2016 roku wynosiła 679 milionów PLN). Przewidywany okres eksploatacji systemu został określony na 17 lat. Na 31 grudnia 2017 roku pozostały okres użytkowania wynosi 6 lat.

Wartość firmy

WARTOŚĆ FIRMY NETTO31.12.201731.12.2016
   
Nordea Bank Polska SA863863
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA9191
PKO Leasing Pro SA3131
Raiffeisen - Leasing Polska SA i jej spółki zależne5757
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA150150
PKO BP BANKOWY PTE SA5151
Qualia 2 spółka z.o.o. - Nowy Wilanów Sp.k.-1
Aktywa przejęte od spółki CFP Sp. z o.o.88
ZenCard Sp. z o.o.12-
   
Razem1 2631 252

Na 31 grudnia 2017 roku Grupa Kapitałowa przeprowadziła obligatoryjne testy na utratę wartości firmy powstałej z nabycia Nordea Bank Polska SA. Test na utratę wartości przeprowadza się poprzez porównanie wartości bilansowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne („CGU”) z ich wartością odzyskiwalną. Wyróżniono dwa CGU, do których przypisano wartość firmy powstałą z nabycia Nordea Bank Polska SA – detaliczny i korporacyjny.

Wartość odzyskiwalna szacowana jest na podstawie wartości użytkowej CGU. Wartość użytkowa to bieżąca, szacunkowa wartość przyszłych przepływów pieniężnych za okres 10 lat z uwzględnieniem wartości rezydualnej CGU. Wartość rezydualna CGU została skalkulowana poprzez ekstrapolację projekcji przepływów pieniężnych poza okres prognozy, przy zastosowaniu stopy wzrostu przyjętej na poziomie 2,7%. Prognozy przepływów pieniężnych opierają się na założeniach zawartych w celach finansowych dla Banku na 2018. Do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych zastosowano stopę dyskonta w wysokości 8,16%, uwzględniającą stopę wolną od ryzyka oraz premię za ryzyko.

Test na utratę wartości przeprowadzony na 31 grudnia 2017 roku wykazał nadwyżkę wartości odzyskiwalnej nad wartością bilansową poszczególnych CGU i w związku z tym nie stwierdzono utraty wartości firmy.

Test na utratę wartości spółki PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA został opracowany w oparciu o wartość bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych dla PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem wartości rezydualnej. Przepływy pieniężne oszacowano na podstawie przygotowanej przez spółkę 10-letniej prognozy finansowej.

Wartość firmy wynikająca z nabycia przez PKO Bank Polski SA spółki PKO Leasing Pro SA została przypisana do całej spółki PKO Leasing SA jako jednostki bezpośrednio nadrzędnej, która w ramach połączenia przejęła aktywa spółki PKO Leasing Pro SA. Test na utratę wartości został opracowany w oparciu o wartość bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez PKO Leasing SA, oszacowanych na podstawie przygotowanej przez spółkę prognozy finansowej na 5 lat z jednoczesnym uwzględnieniem wygaszania działalności po tym okresie.

Wartość firmy powstała z tytułu nabycia przez PKO Leasing SA spółki Raiffeisen-Leasing Polska SA wraz z jej spółkami zależnymi została przypisana do wyodrębnionej ewidencyjnie części aktywów Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA, będących aktywami nabytej Grupy Kapitałowej Raiffeisen - Leasing Polska SA. Test na utratę wartości został przeprowadzony metodą zdyskontowanych dywidend z uwzględnieniem wartości rezydualnej, na podstawie 8-letniej prognozy finansowej.

Test na utratę wartości firmy powstałej z nabycia spółki PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA został przeprowadzony w oparciu o wartość bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych dla PKO Banku Polskiego SA, przygotowanych na podstawie 3-letniej prognozy finansowej opracowanej przez kierownictwo spółki. Test uwzględnia 2 warianty przepływów pieniężnych: samą dywidendę oraz dywidendę i opłatę dystrybucyjną za sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w sieci PKO Banku Polskiego SA, przy czym w obu przypadkach uwzględniona jest wartość rezydualna.

Test na utratę wartości firmy spółki PKO BP BANKOWY PTE SA został przeprowadzony z wykorzystaniem metody embedded value, według której ustalono wartość użytkową akcji spółki. Test na utratę wartości firmy spółki PKO BP BANKOWY PTE SA został przeprowadzony z wykorzystaniem metody embedded value, według której ustalono wartość użytkową akcji spółki. Test uwzględnia zmiany związane z uchwaloną przez Sejm 16 listopada 2016 roku ustawą o zmianie ustawy o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła obniżenie powszechnego minimalnego wieku emerytalnego, ustalając prawo do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ustawa weszła w życie 1 października 2017 roku.

Wartość firmy powstała z tytułu nabycia spółki ZenCard Sp. z o.o. została przypisana do całego projektu inwestycyjnego (tj. wartości całej spółki). Test na utratę wartości został przeprowadzony w oparciu o wartość bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę z uwzględnieniem wartości rezydualnej na podstawie 3-letniej prognozy finansowej opracowanej przez kierownictwo spółki.

W wyżej opisanych testach na utratę wartości dotyczących spółek zależnych PKO Banku Polskiego SA do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych zastosowano stopę dyskonta w wysokości 8,79%, uwzględniającą stopę wolną od ryzyka równą rentowności 10-letnich obligacji skarbowych z dnia na jaki wykonywana jest wycena oraz premię za ryzyko rynkowe i współczynnik ryzyka ustalone dla przedsięwzięć w PKO Banku Polskim SA.

Metody wyceny i okresy prognozy zostały dostosowane do specyfiki działalności wycenianych aktywów lub spółek.

Wyżej wymienione testy nie wykazały konieczności tworzenia odpisów.

Jednocześnie w 2017 roku, konsekwentnie jak w latach ubiegłych, rozpoznano odpis z tytułu utraty wartości firmy powstałej w wyniku nabycia udziałów spółki Qualia 2 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – Nowy Wilanów Sp. k. w wysokości 0,5 miliona PLN, tj. proporcjonalnie do zbytej części ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których wartość firmy została przypisana.

Rzeczowe aktywa trwałe

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKUGrunty i
budynki
Maszyny i
urządzenia

Środki trwałe
w budowie

InneOgółem
      
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych
na początek okresu
2 9511 6111071 1825 851
Nabycie527203211446
Transfery z nakładów4593(180)42-
Likwidacja i sprzedaż(121)(91)-(99)(311)
Inne, w tym objęcie kontrolą jednostek zależnych(184)(10)(4)(41)(239)
Wartość brutto rzeczowych aktywów
trwałych na koniec okresu
2 6961 6301261 2955 747
      
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu
(1 037)(1 122)-(540)(2 699)
Amortyzacja okresu(100)(165)-(103)(368)
Inne, w tym objęcie kontrolą jednostek zależnych10395-83281
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na koniec okresu
(1 034)(1 192)-(560)(2 786)
      
Odpisy aktualizujące na początek okresu(50)(1)(4)(11)(66)
Utworzenie w okresie(7)--(3)(10)
Rozwiązanie w okresie2---2
Inne, w tym objęcie kontrolą jednostek zależnych22-1528
Odpisy aktualizujące na koniec okresu(33)(1)(3)(9)(46)
      
Wartość bilansowa netto na początek okresu1 8644881036313 086
Wartość bilansowa netto na koniec okresu1 6294371237262 915

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKUGrunty i
budynki
Maszyny i
urządzenia
Środki trwałe
w budowie
InneOgółem
      
Wartość brutto rzeczowych aktywów
trwałych na początek okresu
2 7121 8502659065 733
Nabycie22221497335
Transfery z nakładów122193(369)54-
Likwidacja i sprzedaż(94)(474)-(59)(627)
Inne, w tym objęcie kontrolą jednostek zależnych20920(3)184410
Wartość brutto rzeczowych aktywów
trwałych na koniec okresu
2 9511 6111071 1825 851
      
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu
(1 006)(1 420)-(469)(2 895)
Amortyzacja okresu(100)(158)-(74)(332)
Inne, w tym objęcie kontrolą jednostek zależnych69456-3528
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na koniec okresu
(1 037)(1 122)-(540)(2 699)
      
Odpisy aktualizujące na początek okresu(33)(3)(4)(17)(57)
Utworzenie w okresie(12)---(12)
Rozwiązanie w okresie162-422
Inne, w tym objęcie kontrolą jednostek zależnych(21)--2(19)
Odpisy aktualizujące na koniec okresu(50)(1)(4)(11)(66)
      
Wartość bilansowa netto na początek okresu1 6734272614202 781
Wartość bilansowa netto na koniec okresu1 8644881036313 086

Leasing operacyjny – leasingodawca

ŁĄCZNA KWOTA PRZYSZŁYCH OPŁAT LEASINGOWYCH Z TYTUŁU NIEODWOŁALNEGO LEASINGU OPERACYJNEGO31.12.201731.12.2016
   
Dla okresu:  
do 1 roku6950
od 1 roku do 5 lat142106
powyżej 5 lat1310
   
Razem224166

Dla umów leasingu operacyjnego, gdzie Grupa Kapitałowa jest leasingodawcą, przeciętny okres trwania umowy wynosi z reguły do 36 miesięcy. Leasingobiorca ponosi koszty serwisu oraz ubezpieczeń.

Na dzień sporządzenia sprawozdania aktywa oddane w leasing na podstawie leasingu operacyjnego przedstawiają się następująco:

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKUŚrodki transportu oddane w leasing operacyjnyNieruchomości oddane w leasing operacyjnyMaszyny i urządzenia oddane w leasing operacyjnyOgółem
     
Wartość brutto na początek okresu266768350
Zmiany w okresie12621129
Wartość brutto na koniec okresu392789479
Umorzenie na początek okresu(54)(5)(2)(61)
Amortyzacja za okres(41)(2)(1)(44)
Inne zmiany umorzenia, w tym różnice kursowe20--20
Umorzenie na koniec okresu(75)(7)(3)(85)
Odpis aktualizujący na początek okresu(4)(1)-(5)
Odpis aktualizujący na koniec okresu(4)(1)-(5)
     
Wartość netto313706389

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKUŚrodki transportu oddane w leasing operacyjnyNieruchomości oddane w leasing operacyjnyMaszyny i urządzenia oddane w leasing operacyjnyOgółem
     
Wartość brutto na początek okresu352138
Objęcie kontrolą jednostek zależnych182138203
Zmiany w okresie4961(1)109
Wartość brutto na koniec okresu266768350
Umorzenie na początek okresu1-(1)-
Objęcie kontrolą jednostek zależnych(49)(1)-(50)
Amortyzacja za okres(11)(1)-(12)
Inne zmiany umorzenia, w tym różnice kursowe5(3)(1)1
Umorzenie na koniec okresu(54)(5)(2)(61)
Odpis aktualizujący na początek okresu-(1)-(1)
Objęcie kontrolą jednostek zależnych(4)--(4)
Odpis aktualizujący na koniec okresu(4)(1)-(5)
     
Wartość netto208706284

Kalkulacja szacunków

Wpływ zmiany długości okresu użytkowania dla składników majątkowych podlegających amortyzacji z grupy grunty i budynki wpływających na zmiany wyniku finansowego przedstawia poniższa tabela (w milionach PLN):

ZMIANA DŁUGOŚCI OKRESU UŻYTKOWANIA DLA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PODLEGAJĄCYCH AMORTYZACJI Z GRUPY GRUNTY I BUDYNKI 31.12.2017 31.12.2016 
scenariusz +10 latscenariusz -10 latscenariusz +10 latscenariusz -10 lat
Koszty amortyzacji(40)282(45)313