Pozostałe zobowiązania

Zasady rachunkowości

Zobowiązania ujęte w tej pozycji wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty obejmującej ewentualne odsetki od tych zobowiązań, natomiast rezerwy na przyszłe płatności w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości niezbędnej do wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego. Zobowiązania niefinansowe wycenia się zgodnie z zasadami wyceny obowiązującymi dla poszczególnych kategorii zobowiązań ujętych w tej pozycji.

Informacje finansowe

 31.12.201731.12.2016
   
Koszty do zapłacenia631573
Przychody pobierane z góry391608
Zobowiązanie z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych7677
Rozliczenia międzybankowe1 313813
Zobowiązania w zakresie działalności inwestycyjnej i gospodarki własnej295324
Zobowiązania wobec dostawców211206
Zobowiązania i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi534210
Rozliczenia instrumentów finansowych (w tym nierozliczone premie z tytułu opcji)281355
Zobowiązania z tytułu składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny1120-
Rozliczenia publiczno-prawne16599
Zobowiązania z tytułu działalności dewizowej350217
Zobowiązania z tytułu kart płatniczych259111
Zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych59146
Rozliczenia z tytułu zakupu waluty-26
Pozostałe2377222
   
Razem5 0623 987
w tym zobowiązania finansowe4 1293 058

1Pozycja „Zobowiązania z tytułu składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny” zawiera zobowiązania do zapłaty z tytułu składek wnoszonych na BFG (patrz nota nr 53 Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań oraz przeniesione aktywa finansowe)

2Pozycja „Pozostałe” zawiera zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych oraz zobowiązania z tytułu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych z budżetu.

Na 31 grudnia 2017 roku oraz na 31 grudnia 2016 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała zobowiązań w przypadku których nie wywiązywałaby się z płatności wynikających z zawartych umów.