Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe

1. 30 stycznia 2018 roku Bank podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na emisję obligacji podporządkowanych w formacie 10NC5, tj. o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem Banku do dokonania, za zgodą KNF, przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji (opcja call). Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach tej będzie wynosiła nie więcej niż 1 miliard PLN. Obligacje wyemitowane zostaną na podstawie ustawy o obligacjach, a środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu zgody KNF – na podwyższenie funduszy uzupełniających (Tier 2) Banku. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 500 000 PLN. Obligacje będą oprocentowane na warunkach rynkowych w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej.

2. 8 lutego 2018 roku Bank dokonał całkowitej i ostatecznej, wcześniejszej spłaty linii kredytowej udzielonej przez Nordea Bank AB (publ) na podstawie umowy z 1 kwietnia 2014 roku. Linia kredytowa pierwotnie była udzielona na okres 7 lat, a tym samym Bank dokonał jej przedterminowej spłaty 3 lata przed pierwotnym terminem zapadalności.