Zobowiązania warunkowe oraz pozabilansowe zobowiązania otrzymane i udzielone

Zasady rachunkowości

W ramach działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa zawiera transakcje, które w momencie ich zawarcia nie są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa lub zobowiązania, lecz powodują powstanie zobowiązań warunkowych. Zgodnie z MSR 37 zobowiązanie warunkowe jest:

1) możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy Kapitałowej,

2) obecnym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, ponieważ nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków pieniężnych lub innych aktywów w celu wypełnienia obowiązku lub kwoty zobowiązania nie można oszacować w sposób wiarygodny.

W momencie początkowego ujęcia umowę gwarancji finansowej wycenia się w wartości godziwej.

Informacje finansowe

Programy papierów wartościowych objęte subemisją (maksymalne zobowiązanie Grupy kapitałowej do objęcia papierów wartościowych)

EMITENT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z GWARANCJĄ OBJĘCIA EMISJIRodzaj gwarantowanychpapierów wartościowychZobowiązania pozabilansowe gwarancyjneData zakończenia obowiązywaniaumowy
Stan na 31 grudnia 2017 roku   
Spółka Aobligacje korporacyjne1 45331.12.2020
Spółka Bobligacje korporacyjne76931.07.2020
Spółka Cobligacje korporacyjne5831.12.2022
Razem 2 280 

EMITENT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z GWARANCJĄ OBJĘCIA EMISJIRodzaj gwarantowanychpapierów wartościowychZobowiązania pozabilansowe gwarancyjneData zakończenia obowiązywaniaumowy
Stan na 31 grudnia 2016 roku   
Spółka Aobligacje korporacyjne1 12631.12.2020
Spółka Bobligacje korporacyjne1 05531.07.2020
Spółka Cobligacje korporacyjne51215.06.2022
Spółka Dobligacje korporacyjne6931.12.2022
Spółka Eobligacje korporacyjne931.12.2026
Razem 2 771 

Wszystkie umowy dotyczą Umów Organizacji, Prowadzenia i Obsługi Programu Emisji Obligacji.
Wszystkie papiery wartościowe objęte przez Grupę Kapitałową subemisją zaliczają się do papierów z nieograniczoną zbywalnością, nienotowanych na giełdach i nieznajdujących się w regulowanym obrocie pozagiełdowym.

Zobowiązania umowne

WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH DOTYCZĄCYCH31.12.201731.12.2016
   
Wartości niematerialnych2136
Rzeczowych aktywów trwałych7824
   
Razem9960

 

Udzielone zobowiązania finansowe

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ31.12.201731.12.2016
   
Linie i limity kredytowe  
dla podmiotów finansowych2 8242 764
dla podmiotów niefinansowych37 37439 525
dla podmiotów budżetowych4 2733 856
   
Razem44 47146 145
w tym udzielone zobowiązania nieodwołalne33 60731 078

Udzielone zobowiązania gwarancyjne

UDZIELONE GWARANCJE I PORĘCZENIA31.12.201731.12.2016
   
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym5 8136 020
dla podmiotów finansowych320154
dla podmiotów niefinansowych5 4625 856
dla podmiotów budżetowych3110
Udzielone gwarancje i poręczenia - obligacje korporacyjne krajowe2 3503 769
dla podmiotów niefinansowych2 3503 769
dla podmiotów finansowych--
Udzielone akredytywy1 4091 600
dla podmiotów niefinansowych1 4091 600
dla podmiotów budżetowych--
Udzielone gwarancje i poręczenia - gwarancja zapłaty252191
Udzielone gwarancje i poręczenia - obligacje komunalne krajowe316351
   
Razem10 14011 931
w tym udzielone gwarancje dobrego wykonania umowy2 6302 447
 

Informacje na temat rezerw utworzonych na pozabilansowe zobowiązania gwarancyjne i finansowe znajdują się w nocie „Rezerwy”.

Zobowiązania udzielone według terminów wymagalności

POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA
UDZIELONE
WEDŁUG TERMINÓW
WYMAGALNOŚCI - 31.12.2017
do 1 miesiąca łączniepowyżej 1 miesiąca
do 3 miesięcy
włącznie
powyżej 3 miesięcy
do 1 roku
włącznie
powyżej 1 roku
do 5 lat
włącznie
powyżej
5 lat
Razem
Zobowiązania udzielone finansowe9 01452412 13515 0007 79844 471
Zobowiązania udzielone gwarancyjne7525543 2134 72689510 140
       
Razem9 7661 07815 34819 7268 69354 611

POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA
UDZIELONE
WEDŁUG TERMINÓW
WYMAGALNOŚCI - 31.12.2016
do 1 miesiąca
łącznie
powyżej 1 miesiąca
do 3 miesięcy
włącznie
powyżej 3 miesięcy
do 1 roku
włącznie

powyżej 1 roku
do 5 lat
włącznie

powyżej
5 lat
Razem
       
Zobowiązania udzielone finansowe13 8102 54312 35410 9936 44546 145
Zobowiązania udzielone gwarancyjne2665763 7226 66869911 931
       
Razem14 0763 11916 07617 6617 14458 076
 

Pozabilansowe zobowiązania otrzymane

POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA OTRZYMANE WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ31.12.201731.12.2016
   
Finansowe95304
Gwarancyjne14 2277 972
   
Razem14 3228 276

W wyniku postanowień Umowy zobowiązującej Grupę Kapitałową Nordea Bank AB (publ) do partycypacji w ryzyku utraty wartości Portfela Hipotecznego, PKO Bank Polski SA oraz Nordea Bank AB (publ) 1 kwietnia 2014 roku zawarły umowę dotyczącą podziału ryzyka kredytowego („Umowa Podziału Ryzyka”), zgodnie z którą Nordea Bank AB (publ) ponosi w okresie 4 lat od dnia zamknięcia transakcji 50% nadwyżki kosztu ryzyka Portfela Hipotecznego ponad roczny poziom kosztów ryzyka ustalony na poziomie 40 punktów bazowych za każdy rok powyższego, czteroletniego okresu obowiązywania Umowy Podziału Ryzyka.

W ramach prac związanych z rozliczeniem transakcji Grupa Kapitałowa dokonała wyceny Umowy Podziału Ryzyka w oparciu o przeprowadzaną analizę prawdopodobieństwa przepływów środków pieniężnych wynikających z Umowy. Oszacowana wartość oczekiwana wynosi zero.

21 grudnia 2017 roku po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, Bank zawarł z kontrahentem umowę gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku zgodnie z rozporządzeniem CRR („Gwarancja”).

Całkowita wartość portfela wierzytelności Banku objętego Gwarancją wynosi 5 495 milionów PLN, a portfel składa się z portfela obligacji o wartości 1 097 milionów PLN („Portfel A”) oraz portfela pozostałych wierzytelności o wartości 4 398 milionów PLN („Portfel B”). Wskaźnik pokrycia Gwarancją wynosi 90% - w odniesieniu do Portfela A oraz 80% - w odniesieniu do Portfela B, w związku z czym całkowita kwota Gwarancji wynosi 4 505 milionów PLN. Maksymalny okres obowiązywania Gwarancji wynosi 60 miesięcy, przy czym Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Gwarancji przed upływem okresu jej obowiązywania.

Uprawnienie do sprzedaży lub obciążenia zastawem zabezpieczenia ustanowionego na rzecz grupy kapitałowej

Na 31 grudnia 2017 roku oraz na 31 grudnia 2016 roku na rzecz Grupy Kapitałowej Banku nie ustanowiono zabezpieczeń, które Grupa Kapitałowa Banku była uprawniona sprzedać lub obciążyć innym zastawem, w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właściciela zabezpieczenia.