Dywidendy z podziałem na akcje

9 marca 2017 roku PKO Bank Polski SA otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego indywidualne zalecenie zatrzymania całego zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

22 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Bank Polskiego SA podjęło uchwałę (nr 7/2017, Uchwała o Podziale Zysku) w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2016 roku, zgodnie z którą całość zysku w wysokości 2 888 milionów PLN została zaliczona do kapitałów w następujący sposób:

  • na kapitał zapasowy w wysokości 2 850 milionów PLN,
  • na kapitał rezerwowy w wysokości 38 milionów PLN.

Zatrzymanie zysku za 2016 rok w kwocie 2 888 milionów PLN przełożyło się efektywnie na wzrost funduszy własnych o 1 299 milionów PLN, gdyż cześć zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku w kwocie 1 589 milionów PLN była już zaliczona do funduszy własnych za zgodą KNF w 2016 roku.

Polityka dywidendowa PKO Banku Polskiego SA zakłada realizowanie wypłat zysku w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową Banku, stosownie do możliwości finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku z uwzględnieniem wymogów i rekomendacji KNF w zakresie polityki dywidendowej. Polityka dywidendowa zakłada możliwość realizowania wypłat z nadwyżki kapitału powyżej określonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dla celów wypłaty dywidendy przez Bank minimalnego poziomu współczynników kapitałowych.