Transakcje ze Skarbem Państwa i jednostkami powiązanymi

Transakcje ze Skarbem Państwa

Skarb Państwa jest jednostką sprawującą kontrolę nad jednostką dominującą Grupy Kapitałowej jako podmiot posiadający 29,43% udziału w kapitale podstawowym Banku. Szczegółowo akcjonariat Banku został opisany w nocie „Kapitały własne i akcjonariat Banku” niniejszego sprawozdania.

W skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej wykazano należności i papiery wartościowe oraz zobowiązania z tytułu transakcji ze Skarbem Państwa, jednostkami budżetowymi oraz podmiotami, w których udziałowcem jest Skarb Państwa.

Na mocy ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw, PKO Bank Polski SA otrzymuje środki z budżetu państwa tytułem wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych.

PRZYCHODY Z TYTUŁU PRZEJŚCIOWEGO WYKUPU PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA
ODSETEK OD KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH „STAREGO” PORTFELA"
20172016
   
Przychody memoriałowe6065
Przychody otrzymane kasowo3025
   
Różnica – pozycja „Kredyty i pożyczki udzielone klientom”3040

29 listopada 2000 roku przyjęto ustawę o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych, która weszła w życie 1 stycznia 2001 roku. W wykonaniu postanowień tej ustawy PKO Bank Polski SA zawarł 3 sierpnia 2001 roku umowę z Ministrem Finansów, działającym w imieniu Skarbu Państwa, na mocy której udzielone zostało Bankowi poręczenie spłaty zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych, tzw. „starego” portfela.

29 grudnia 2011 roku okres obowiązywania niniejszej umowy (pierwotnie do 31 grudnia 2011 roku) został przedłużony do 31 grudnia 2017 roku. Objęcie poręczeniami Skarbu Państwa należności wynikających z kredytów mieszkaniowych „starego” portfela powodowało neutralizację ryzyka niespłacalności tych kredytów.

Od 1 stycznia 2018 roku w oparciu o przepisy ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, kredytobiorcy nabywać będą prawo do umorzenia w ciężar budżetu państwa pozostałego zadłużenia, co skutkować będzie całkowitym rozliczaniem zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych tzw. „starego” portfela.

Bank prowadzi rozliczenia związane z wykupem odsetek od kredytów mieszkaniowych przez budżet państwa i z tego tytułu w 2017 roku oraz w 2016 roku prowizja wynosiła 3 miliony PLN.

Od 1 stycznia 1996 roku Bank jest generalnym dystrybutorem znaków wartościowych, z którego tytułu otrzymuje prowizje od Budżetu Państwa – w 2017 roku wynosiły 5 milionów PLN, a w 2016 roku wynosiły 12 milionów PLN.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA pełni funkcję agenta emisji skarbowych obligacji detalicznych na podstawie umowy zawartej 11 lutego 2003 roku z Ministrem Finansów. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego na podstawie tej umowy otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji - w 2017 roku wynosiło 56 milionów PLN, a w 2016 roku wynosiło 37 milionów PLN.

Istotne transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa

Poniżej zaprezentowano zaangażowanie Grupy Kapitałowej oraz wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej w stosunku do 10 jednostek powiązanych ze Skarbem Państwa o największym zaangażowaniu łącznym. Transakcje zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od rynkowych.

 Zaangażowanie bilansowe, w tym
z tytułu kredytów i instrumentów dłużnych
Zaangażowanie pozabilansoweZobowiązania z tytułu depozytów
 31.12.201731.12.201631.12.201731.12.201631.12.201731.12.2016
kontrahent 1--2 4502 450--
kontrahent 22 936-----
kontrahent 31 0041 3271 8251 529553
kontrahent 42 0241 503308869186126
kontrahent 529461 8321 5214 093350
kontrahent 62843861 463385290271
kontrahent 73333321 2691 206-533
kontrahent 81 017144548360--
kontrahent 91 2701 28951193--
kontrahent 10286378151 069-1 085

 

W 2017 roku przychody z tytułu odsetek i prowizji z tytułu transakcji z wymienionymi wyżej 10 kontrahentami wyniosły 68 milionów PLN (w 2016 roku 3 miliony PLN), zaś koszty z tytułu odsetek 9 milionów PLN (w 2016 roku 14 milionów PLN). Odpowiednio na 31 grudnia 2017 roku oraz na 31 grudnia 2016 roku na powyższe należności nie zostały utworzone odpisy z tytułu utraty wartości metodą zindywidualizowaną.

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa zdaniem Banku zawierane są na warunkach rynkowych.

Transakcje z jednostkami powiązanymi kapitałowo

Transakcje jednostki dominującej z jednostkami stowarzyszonymi i wspólnymi przedsięwzięciami wycenionymi metodą praw własności. Wszystkie opisane poniżej transakcje ze wspólnymi przedsięwzięciami i jednostkami stowarzyszonymi zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych. Terminy spłat transakcji mieszczą się w przedziale od jednego miesiąca do siedemnastu lat.

NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU/ PODMIOTNależnościw tym kredytyZobowiązania

Udzielone zobowiązania
pozabilansowe

     
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.4963725
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o.19199-
Bank Pocztowy SA---1
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o.--16-
     
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone68256226

ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU/ PODMIOTPrzychodyogółemw tym z tytułuodseteki prowizjiKosztyogółemw tym z tytułuodseteki prowizji
     
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.347332124124
     
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone347332124124

NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU/ PODMIOTNależnościw tym kredytyZobowiązaniaUdzielone zobowiązania pozabilansowe
     
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.10101821
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o.282810-
Bank Pocztowy SA--11
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o.--8-
Walcownia Rur Ferrum Sp. z o.o.--2-
     
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone38383922

ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKU/ PODMIOTPrzychodyogółemw tym z tytułuodseteki prowizjiKosztyogółemw tym z tytułuodseteki prowizji
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.270259115115
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp z o.o.11--
     
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone271260115115

Transakcje z jednostkami powiązanymi osobowo

Na 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2016 roku jednostką powiązaną z Grupą Kapitałową poprzez kluczowy personel kierowniczy PKO Banku Polskiego SA bądź bliskich członków rodziny kluczowego personelu kierowniczego pozostawał jeden podmiot. W roku 2017 i 2016 w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły transakcje wzajemne z tym podmiotem.