Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych

Zasady rachunkowości

Grupa Kapitałowa kompensuje aktywa i zobowiązania finansowe i wykazuje je w sprawozdaniu z sytuacji finansowej netto, jeżeli występuje możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do skompensowania ujętych kwot oraz zamiar rozliczenia ich w kwocie netto lub jednoczesna realizacja danego składnika aktywów i uregulowanie zobowiązania. Aby kompensata była możliwa, tytuł prawny nie może być uwarunkowany wystąpieniem określonego zdarzenia w przyszłości.

Grupa Kapitałowa zawiera porozumienia dotyczące kompensowania, czyli umowy ISDA (International Swaps and Derivatives Association Master Agreements) oraz GMRA (Global Master Repurchase Agreement), które umożliwiają kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (końcowe potrącenie i rozliczenie transakcji, tzw. close out netting) w przypadku zaistnienia przypadku naruszenia w stosunku do którejś ze stron umowy. Umowy te mają szczególne znaczenie dla ograniczania ryzyka związanego z instrumentami pochodnymi, gdyż umożliwiają kompensowanie zarówno wymagalnych (redukcja ryzyka rozliczeniowego), jak i niewymagalnych zobowiązań stron (redukcja ryzyka przedrozliczeniowego). Umowy te nie spełniają jednak wymogów określonych w MSR 32, gdyż tytuł kompensaty uwarunkowany jest wystąpieniem określonego zdarzenia w przyszłości (przypadki naruszenia).

Dodatkowym zabezpieczeniem ekspozycji wynikającej z instrumentów pochodnych są depozyty zabezpieczające składane przez kontrahentów w ramach realizacji umów CSA (Credit Support Annex).

Informacje finansowe

31.12.2017Razemaktywa finansoweInstrumenty pochodneTransakcje z przyrzeczeniem odkupu
Kwoty brutto ujętych aktywów finansowych3 5032 601902
Kwoty brutto zobowiązań finansowych, które są kompensowane(3)(3)-
Wartość netto aktywów finansowych wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej3 5002 598902
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym2 0972 08215

::Wartość zobowiązań finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym
lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych)

1 3371 337-
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych otrzymane76074515
Kwota netto1 403516887

31.12.2017Razemzobowiązania finansoweInstrumenty pochodneTransakcje z przyrzeczeniem odkupu
Kwoty brutto ujętych zobowiązań finansowych2 7912 74348
Kwoty brutto aktywów finansowych, które są kompensowane(3)(3)-
Wartość netto zobowiązań finansowych wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej2 7882 74048
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym1 8951 895-
Wartość aktywów finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych)1 3371 337-
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych udzielone558558-
Kwota netto89384548

31.12.2016Razemaktywa finansoweInstrumenty pochodneTransakcje z przyrzeczeniem odkupu
Kwoty brutto ujętych aktywów finansowych4 9052 9052 000
Kwoty brutto zobowiązań finansowych, które są kompensowane(4)(4)-
Wartość netto aktywów finansowych wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej4 9012 9012 000
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym2 0962 096-
Wartość zobowiązań finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych)1 6981 698-
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych otrzymane398398-
Kwota netto2 8058052 000